• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"