• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 30 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 11 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 42 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 26 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 17:05

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 26 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 17:15

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 64 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/01/2566 06:00 ถึง 16/01/2566 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 32 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/01/2566 06:00 ถึง 16/01/2566 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 64 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/01/2566 06:00 ถึง 16/01/2566 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 64 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/01/2566 06:00 ถึง 16/01/2566 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 64 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/01/2566 06:00 ถึง 16/01/2566 16:00