• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ต้องทำการแก้ไขหลักฐานเพิ่มเติม (ทั้งหมด 7 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นางสาว นภา แตงมอง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 13:55
2 นาย อรุณต์ สระทองอ้าย
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
10/03/2567 11:37
3 เด็กหญิง อชิรญา จ้อยร่อย
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
10/03/2567 10:32
4 เด็กชาย ปิยังกรู สาริมาตร
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
09/03/2567 22:43
5 นาย อดิศักดิ์ แก้วอินทร์
ประเภทโควตา ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
16/01/2567 16:37
6 เด็กหญิง อภิสรา ปัญญามากไพบูลย์
ประเภทโควตา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
11/01/2567 16:31
7 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ ชมศรี
ประเภทโควตา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
08/01/2567 19:36

แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ