• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 811 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย พัทธวรรณ พวงมาลา
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 16:46
2 นางสาว พิณณ์ทานันท์ เส็งดอนไพร
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
13/03/2567 15:58
3 นาย สุทีโชติ ดอนไผ่ล้อม
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 15:55
4 เด็กหญิง กัญญาภัค เซี่ยวเกษม
ประเภททั่วไป ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (EC)
13/03/2567 15:49
5 เด็กชาย เตวิช เอื้อเฟื้อ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
13/03/2567 15:25
6 เด็กชาย ธราเทพ คุ้มโภคา
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 15:20
7 นาย พัสกร สร้อยทอง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 15:04
8 เด็กหญิง วรัญญา พลเวียง
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 14:58
9 เด็กชาย ภาณุพงศ์ บางพิทักษ์
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 14:51
10 นาย คณาธิป จองตามา
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 14:51
11 เด็กหญิง พิชญ์นาฏ มานะลัภนจารุ
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 14:37
12 เด็กชาย ณัฐพร ทาทะสุทธิ์
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 14:32
13 เด็กชาย คณุตม์ ลอยสูงวงศ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 14:26
14 เด็กชาย ภูมิธิภักดิ์ สังวาลย์ล้ำเลิศ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 14:09
15 เด็กหญิง มนัญญา เซี่ยงฉิน
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 14:08
16 เด็กชาย ภูเบธ เหล็กดี
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 14:01
17 เด็กชาย อ้ายขัมนน -
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 13:52
18 เด็กหญิง วิมลลักษณ์ สาระกูล
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 13:49
19 นางสาว อสมาภรณ์ ตั้งวิชัย
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
13/03/2567 13:45
20 นาย เอกวินทร์ สาวงษ์
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
13/03/2567 13:40
21 เด็กหญิง ปาริฉัตร์ รุ่งเรือง
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 13:15
22 เด็กชาย รพีพัฒน์ เรืองสุรีย์
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 13:04
23 เด็กหญิง สิริกร เปียหลิ่ม
ประเภททั่วไป ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (EC)
13/03/2567 12:46
24 เด็กชาย ชนะชล ยังพะยอ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 12:43
25 นางสาว สุกฤตา เพ็ญไพสิฐ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
13/03/2567 12:33
26 เด็กชาย ธีรโชติ ยอดแก้ว
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 12:18
27 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เม่าน้ำพราย
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 11:47
28 เด็กชาย ณัฐภูมิ เขียวเพชรบุรี
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 11:40
29 นาย เกื้อกูล คนเจนดี
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 10:50
30 นาย จงกล อินทรทรง
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 10:49
31 เด็กหญิง พรนัชชา ชนะบุญ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 10:45
32 นาย อิทธิพล สาธุพันธ์
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 10:39
33 เด็กหญิง สุชานันท์ บัวเกิด
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 10:38
34 นางสาว สุนันทา ธานี
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
13/03/2567 10:29
35 เด็กชาย ธีระเดช ประเทศสุวรรณ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 10:12
36 เด็กหญิง ริญญภัสร์ อัครโอฬารวัชร์
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 10:09
37 เด็กชาย ธีรภัทร ไก่นิล
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 09:55
38 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ แก้วโทอินทร์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 09:53
39 เด็กหญิง ศิวพร มากเกิด
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 09:48
40 เด็กหญิง วรรณวิษา ศรีมาตร
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 09:41
41 นาย ณภัทร บัวศรี
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
13/03/2567 09:34
42 นาย สุรเกียรติ พลอยแหวน
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
13/03/2567 09:25
43 เด็กชาย สหพล ฤทโธภาส
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
13/03/2567 09:24
44 เด็กหญิง วารีรัตน์ ยาชัย
ประเภททั่วไป ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (EC)
13/03/2567 09:21
45 นาย เอกพจน์ ทองมอญ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
13/03/2567 08:50
46 เด็กชาย มงคลชัย พรมเกิด
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
13/03/2567 00:45
47 เด็กชาย พุฒิพงศ์ วงโคคุ้ม
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
12/03/2567 17:39
48 นางสาว กรกต เปรมปรีนนท์
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
12/03/2567 16:47
49 นาย ธันวา สระทองโดย
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
12/03/2567 15:41
50 นางสาว วรรณวิสา ดารัตน์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
12/03/2567 15:38

แสดง 1 - 50 จาก 811 รายการ