• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 792 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กชาย อนิรุทธ์ เอกจีน
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
16/03/2566 11:35
2 เด็กชาย อติวิชญ์ ศรีสองเมือง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
16/03/2566 11:29
3 เด็กชาย ชีระวิทย์ สมบัติวงศ์ขจร
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
15/03/2566 17:08
4 นางสาว สุชานันท์ สระทองเชื้อ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 17:03
5 นางสาว ภัคจิรา ตุ่นทิม
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 16:19
6 เด็กหญิง วรินดา อาจวิชัย
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 16:11
7 นาย ธาวิน ปู่น้อย
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
15/03/2566 16:06
8 นาย ธีรภัทร สมคิด
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 15:47
9 นางสาว วรัญชลี ชุ่มเย็น
ประเภททั่วไป ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)
15/03/2566 15:29
10 เด็กหญิง ณิชากร กุลสืบ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 15:22
11 นาย จักรพันธ์ เมืองนก
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
15/03/2566 15:10
12 นาย อริญชัย วิหก
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 15:10
13 เด็กชาย ภาคิน ฝาชัยภูมิ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 15:05
14 นางสาว พิภาพร ชาคาร
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
15/03/2566 14:52
15 เด็กชาย เฉลิมรัตน์ เพชรทอง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:48
16 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทนเถื่อน
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:48
17 นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 14:47
18 เด็กหญิง กนกนาถ ฮวดหนองโพธิ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:45
19 เด็กหญิง วรรณภา คำหอม
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:42
20 เด็กหญิง อรวรรณ สุวรรณประเสริฐ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:39
21 เด็กชาย ธนกฤต ทองดอนเถิ่ง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:30
22 เด็กหญิง พรพฤกษา ปัดชาเขียว
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:21
23 เด็กหญิง นิชนันท์ ดอนไพรอ่อน
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 14:19
24 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ สุขเกษม
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 14:15
25 เด็กชาย ปัญวัฒน์ กระจายศรี
ประเภททั่วไป ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)
15/03/2566 14:11
26 เด็กหญิง ภัทรธิดา แก่นธรรม
ประเภททั่วไป ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)
15/03/2566 14:04
27 เด็กชาย ปวิณ เจเถื่อน
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 14:00
28 เด็กหญิง ณิชานันท์ ทองสุข
ประเภททั่วไป ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)
15/03/2566 13:57
29 เด็กชาย ภาคิน เจเถื่อน
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 13:56
30 เด็กหญิง ปาณนาถ บุนนาค
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 13:52
31 เด็กชาย ปริตต์ เจเถื่อน
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 13:50
32 เด็กหญิง สิริกร มั่นคง
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 13:47
33 เด็กหญิง ธนัชญา พลับฉิม
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 13:43
34 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ทองยอดเกรื่อง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 13:41
35 เด็กหญิง กมลวรรณ แก้วบัวขาว
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 13:37
36 เด็กชาย ไชยวัฒน์ มิตรเจริญรัตน์
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 13:22
37 นาย พงศกร แสงแดง
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 13:21
38 นางสาว ประภาสิริ ทองดอนเกรือง
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี (ECK)
15/03/2566 13:12
39 นาย วงศธร ก้านจันทร์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 13:07
40 นางสาว จีราธร คุณธรรม
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
15/03/2566 12:52
41 เด็กชาย ธนกฤต กระจายศรี
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 12:46
42 นาย ศรัณย์พร พรมมี
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 12:42
43 นางสาว ณัฐนรี จาตภักดี
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
15/03/2566 12:38
44 นาย เกียรติศักดิ์ ทองดอนพุ่ม
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
15/03/2566 12:37
45 นาย ณัฐวุฒิ ทองดอนใหม่
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
15/03/2566 12:34
46 เด็กชาย นภดล เขียวอร่าม
ประเภททั่วไป ศิลป์ทั่วไป (General Art)
15/03/2566 12:30
47 เด็กหญิง กรวิภา เกิดรื่น
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 12:25
48 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุภารส
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 12:22
49 เด็กหญิง ไอยรินทร์ สังอ้ม
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
15/03/2566 12:19
50 นาย โชคอนันต์ สรงกระสินธุ์
ประเภททั่วไป การงานอาชีพเพื่อธุรกิจ (Careers for Modern Business)
15/03/2566 12:15

แสดง 1 - 50 จาก 792 รายการ