• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนภาวาโน่วิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"