• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนโดยย่อ