• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"