• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ICT/AI
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 72 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 00:00 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: IEP
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 72 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 00:00 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนปกติ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 15 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 07:30 ถึง 12/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 340 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30