• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 999 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กชาย รัชพล แจ้งศิลป์
ประเภททั่วไป ศิลปศาสตร์– ภาษาฝรั่งเศส
15/03/2566 16:26
2 นาย ธีรภัทร ด้วงวงษ์
ประเภททั่วไป คหกรรมศาสตร์
15/03/2566 16:20
3 เด็กชาย อิสริยะ เดฟา
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 15:58
4 นาย วงศธร เผ่าทิพย์
ประเภททั่วไป วิศวกรรม – สถาปัตยกรรม
15/03/2566 15:41
5 นาย ธนทัต ยิ้มบุญช่วย
ประเภททั่วไป ศิลปศาสตร์– ภาษาฝรั่งเศส
15/03/2566 15:30
6 นาย พชรเดช ฤทธิ์รื่น
ประเภททั่วไป การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
15/03/2566 15:09
7 เด็กชาย จตุรภัทร บุญเจริญ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 15:01
8 เด็กชาย ชิตพล สุริโย
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์สุขภาพ
15/03/2566 14:57
9 นางสาว วิลาวัณย์ วันฤกษ
ประเภททั่วไป นิเทศศาสตร์
15/03/2566 14:55
10 นาย กรภัทร์ เศษสรี
ประเภททั่วไป ศิลปศาสตร์ – ภาษาเกาหลี
15/03/2566 14:51
11 เด็กชาย โชติวิทย์ ไชยสายัณห์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:38
12 เด็กชาย บรรณวิชร ชูพรหม
ประเภททั่วไป ศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปุ่น
15/03/2566 14:33
13 เด็กชาย ภควัตร์ ดอกพุฒ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 13:38
14 นาย ศุภกิตติ์ พรเจริญ
ประเภททั่วไป นิเทศศาสตร์
15/03/2566 13:27
15 เด็กหญิง ปิยะดา โบรา
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
15/03/2566 13:21
16 นางสาว ณัฐธิดา ทองแดง
ประเภททั่วไป นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
15/03/2566 13:16
17 เด็กหญิง เฟื่องฟ้า สุขใจ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 13:08
18 เด็กชาย ธนธัส รุ่งประสาท
ประเภททั่วไป วิศวกรรม – สถาปัตยกรรม
15/03/2566 12:54
19 เด็กชาย ปัญญากร บรรยงรัตน์
ประเภททั่วไป การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
15/03/2566 12:50
20 เด็กชาย เมธาวิน หลีเหล็ม
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
15/03/2566 12:45
21 เด็กหญิง นุชจรี บุญเกื้อ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 12:39
22 เด็กชาย สิทธิกร อาจแสน
ประเภททั่วไป ศิลปศาสตร์– ภาษาฝรั่งเศส
15/03/2566 12:33
23 เด็กชาย พีรวุฒิ ประเสริฐศรี
ประเภททั่วไป นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
15/03/2566 12:28
24 นาย ยศวรรธน์ อินทร์คง
ประเภททั่วไป วิศวกรรม – สถาปัตยกรรม
15/03/2566 12:17
25 เด็กหญิง ศิริกัญญา สานสมัคร
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
15/03/2566 12:16
26 เด็กชาย ปัญญพนต์ พุ่มเพียร
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 12:07
27 เด็กหญิง สพิชยา ปัญจกุล
ประเภททั่วไป นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
15/03/2566 12:02
28 เด็กหญิง นภัทร จักรแก้ว
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 11:53
29 นาย ปฏิภาณ พุ่มสุวรรณ
ประเภททั่วไป นิเทศศาสตร์
15/03/2566 11:35
30 เด็กหญิง กชกร รักสุจริต
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 11:32
31 นางสาว ณัชชา อินสละ
ประเภททั่วไป วิศวกรรม – สถาปัตยกรรม
15/03/2566 11:31
32 เด็กหญิง พิมลวรรณ นาสะกาจ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 11:31
33 เด็กชาย ธีรศิลป์ องค์ศิริศิลป์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 11:27
34 เด็กชาย ปรเมษฐ์ ยืนยง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 11:12
35 นางสาว เขมณิญศรา แสงพิรุณรัตน์
ประเภททั่วไป การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
15/03/2566 11:09
36 นาย ปภังกร ภูพบทอง
ประเภททั่วไป นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
15/03/2566 11:02
37 นาย วีรภัทร แนวบุตร
ประเภททั่วไป คหกรรมศาสตร์
15/03/2566 10:56
38 เด็กหญิง จิราพัชร ทับทิม
ประเภททั่วไป ศิลปศาสตร์– ภาษาจีน
15/03/2566 10:50
39 เด็กหญิง กมลวรรณ ปัญญา
ประเภททั่วไป คหกรรมศาสตร์
15/03/2566 10:41
40 นาย ณรงค์ศักดิ์ บุตรรักษา
ประเภททั่วไป นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
15/03/2566 10:27
41 เด็กชาย ธนกร คงทรัพย์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 10:24
42 เด็กหญิง ญาดา เพ็งพินิจ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 10:22
43 เด็กหญิง อนันตพร มาขน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 10:19
44 เด็กหญิง สิริกาญจน์ แสงสุรินทอง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 10:16
45 เด็กชาย พีรพัฒน์ จงเพียรทำดี
ประเภททั่วไป คหกรรมศาสตร์
15/03/2566 10:10
46 เด็กชาย เพทาย วงษ์แดง
ประเภททั่วไป คหกรรมศาสตร์
15/03/2566 10:07
47 นาย ทนุธรรม สกุลภัทรนัส
ประเภททั่วไป คหกรรมศาสตร์
15/03/2566 09:52
48 นาย ภีรพงศ์ เปลี่ยนกลาง
ประเภททั่วไป ศิลปศาสตร์– ภาษาฝรั่งเศส
15/03/2566 09:50
49 เด็กชาย คัมภีรย์ หงษ์ทอง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 09:30
50 เด็กชาย วรรณ วรรณอุ่น
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 09:18

แสดง 1 - 50 จาก 999 รายการ