• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 116 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิง รินลดา ประทุมเมฆ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 15:43
2 เด็กชาย อัสนัย ชีช้าง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 15:40
3 เด็กชาย ธนพงษ์ ทองจันทร์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 15:38
4 นางสาว ศิรประภา ศรีโพธิ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 15:37
5 เด็กหญิง ชมณภัทร วิบูลย์ศิลป์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 15:07
6 นาย ธนภัทร กันสุธา
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 14:48
7 นางสาว อนุธิดา สุดาชม
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 14:41
8 เด็กชาย วิริยะ ปทุมมัง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 14:37
9 เด็กชาย ณัฐภัทร คชาเมธากุล
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 14:26
10 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แผลงฤทธิ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 14:26
11 เด็กหญิง ญาตาวี สุทธิวัฒนา
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 14:18
12 นาย ฬียฤทธิ์อันเดร จิตรจูงมอนรอย
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 13:01
13 เด็กชาย ภูริ หอกคำ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 11:39
14 เด็กชาย ณธกร ไตรสิกขา
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 11:35
15 เด็กหญิง ชฎาธาร สิงขรรมย์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 11:27
16 เด็กชาย วิษณุ ดูเบย์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 11:03
17 นางสาว ปวีณา แก้วขาว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 11:01
18 เด็กหญิง จุฑามาศ มหกรรมโกลา
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 10:59
19 เด็กหญิง ณพิชญากา นาคสุข
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 10:45
20 เด็กหญิง ปวิณา ลุยทอง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 10:40
21 เด็กหญิง ธีรดา ใจอารีย์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 10:32
22 เด็กชาย ศุภณัฐ เหมชนาภิพัฒน์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 10:28
23 เด็กชาย จิณณ์ จันทวงศ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 10:18
24 เด็กชาย กิตติชัย บัวจำรัส
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 09:59
25 เด็กหญิง อรภาดา โชติสวัสดิ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 09:29
26 เด็กชาย พีรวิชญ์ กองคำ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 09:21
27 เด็กชาย ชยพล กาญจนารักษ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 09:01
28 เด็กหญิง ณัชชา จินาวัน
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
28/03/2567 08:47
29 เด็กหญิง อัญมณี อนันต์ชัยพฤกษ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
28/03/2567 08:11
30 เด็กหญิง อายาคะ พรมงาม
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 22:51
31 นางสาว ภาชินี พวงสมบัติ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 22:41
32 เด็กชาย วงศพัทธ์ พัชรวิภาวงศ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 21:39
33 เด็กชาย นนทนพงศ์ แก้วนาคูณ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 21:06
34 เด็กหญิง พุทธิมา จรัสวิชากร
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 20:49
35 นาย พุทธคุณ ชาหอม
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 19:50
36 เด็กชาย นภ เฉวียงวาศ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 19:05
37 เด็กหญิง กมลฉัตร นพตากูล
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 18:42
38 เด็กชาย วิภพ ถนอมสกุล
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 18:03
39 นาย ตฤณภัทร พลศรี
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 17:52
40 เด็กชาย ภูรินท์ แสงทอง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 17:12
41 เด็กหญิง นวรัตน์ สังข์ทอง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 17:08
42 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เฟื่องวัฒนะ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 15:57
43 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ กลับรอด
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 15:20
44 เด็กหญิง ทิมาตา มาลีหวล
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 15:16
45 เด็กหญิง วิภาณี ดวงดาว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 14:49
46 เด็กชาย ธนะพล น้อยใส
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 14:37
47 เด็กชาย ศิริชัย แซ่เก้า
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 14:21
48 เด็กหญิง ศุภรัตน์ เฮงฉุน
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 14:03
49 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ กันธิยา
ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
27/03/2567 13:53
50 เด็กหญิง ภัทรวดี ขันทอง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT/AI
27/03/2567 13:35

แสดง 1 - 50 จาก 116 รายการ