• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ICT/AI
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 36 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 00:00 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนปกติ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 12/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 6 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 17:00

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: นิเทศศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:00

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลปกรรมศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 6 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: คหกรรมศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิศวกรรม – สถาปัตยกรรม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 6 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 6 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 17:00

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 6 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 17:57

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลปศาสตร์– ภาษาฝรั่งเศส
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 17:00

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลปศาสตร์ – ภาษาเกาหลี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:55

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลปศาสตร์– ภาษาจีน
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 07:30 ถึง 15/03/2566 16:30