• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 5 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 1500 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:04 ถึง 18/02/2566 17:35

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 200 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:07 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 300 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:09 ถึง 18/02/2566 17:20

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ภาษาไทย – สังคมศึกษา
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 300 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:09 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 300 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:10 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 300 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:11 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 300 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:12 ถึง 18/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: ความสามารถพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 100 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:14 ถึง 15/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U.
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์ TU
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 30 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 09:22 ถึง 18/02/2566 16:30