• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ต้องทำการแก้ไขหลักฐานเพิ่มเติม (ทั้งหมด 10 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิง ปณิดา ชูเชิด
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:15
2 นางสาว กันต์ฤทัย พะโยม
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
18/02/2566 15:45
3 เด็กหญิง นิชาภา พรหมทอง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 11:59
4 นางสาว ณัฐชุตา จงจิตร
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 10:10
5 นาย จักรภัทร เพชรด้วง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
17/02/2566 13:46
6 นางสาว ญาตาวี จันทรสวัสดิ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
17/02/2566 11:51
7 นาย ภีร์ แก้วภราดัย
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
16/02/2566 16:15
8 เด็กชาย สิทธิชัย บัวบุญ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย – สังคมศึกษา
16/02/2566 11:09
9 นางสาว นนชนก บรรจงเกลี้ยง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
15/02/2566 19:52
10 นาย วิษณุ สำราญสุข
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
14/02/2566 16:01

แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ