• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,059 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นางสาว กนกวรรณ พะเนินศรี
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
19/02/2566 21:58
2 นาย ศิรวิชญ์ เมฆสว่าง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 23:21
3 นางสาว ทอแสงรัศมี ทองแท้
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 18:07
4 เด็กชาย กฤติเดช ไชยยา
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 17:28
5 นาย ณัฐวุฒิ พะเนินศรี
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 17:26
6 นางสาว เพชรตะวัน อิฏฐผล
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 17:24
7 นางสาว พิมพ์ชนก สมัยสงค์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 17:18
8 เด็กหญิง พรนัชชา แก้วเขียว
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:32
9 นางสาว ณัฐณิชา แสนเสนา
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:27
10 นาย พิทยุตม์ สุวรรณทิน
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 16:26
11 นาย จันทกร รัตนจิตร์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:26
12 นางสาว ศิริรัตน์ เอียดสังข์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 16:26
13 นาย ณฐพรหม แก้ววิจิตร
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 16:21
14 เด็กหญิง ยุวนิดา ถนัดสร้าง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 16:20
15 นาย ภัทรศักดิ์ เดชะราช
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
18/02/2566 16:19
16 เด็กชาย ชินกฤต เฟื่องหัตถกิจ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 16:19
17 นาย ณัฐชัย ฉีดอิ่ม
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:19
18 นางสาว ปุณยาพร เเก้วศรีสุข
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:14
19 นางสาว กุลจิรา สุระวงค์
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
18/02/2566 16:09
20 นางสาว ไปรยา ง่วนสน
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:09
21 นาย ศุภวิชญ์ คำนวนจิตร
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:08
22 นางสาว รัชณัชญ์ เเก้วคำ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย – สังคมศึกษา
18/02/2566 16:08
23 นาย ธนชัย ปักษีสิงห์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 16:05
24 เด็กหญิง ณิชาภา อุปลา
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 16:04
25 นางสาว อาทิตยา หล่อหลอม
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:01
26 นางสาว สิริยากร แสงมณี
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 16:01
27 เด็กหญิง กมนธิดา รัตนพันธ์
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
18/02/2566 15:59
28 นางสาว เพชรลัดดา ทองเหลือ
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
18/02/2566 15:59
29 นางสาว เบญญาภา ธนาวุฒิ
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
18/02/2566 15:58
30 เด็กหญิง วิรากานต์ ณนคร
ประเภททั่วไป ภาษาไทย – สังคมศึกษา
18/02/2566 15:57
31 นางสาว จุฬาลักษณ์ สำนุตโต
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
18/02/2566 15:57
32 นางสาว พริมรดา มงคลศิลป์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:54
33 นางสาว ชวิศา สงณรงค์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:54
34 นาย ชนาธิป เดิมนุ่น
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:53
35 นาย รณกฤต นาคะสัน
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 15:48
36 นางสาว ฐิติชญาน์ แก้วฉีด
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:47
37 นาย ธนโชติ ด่านพนัง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 15:47
38 นางสาว กานติมา นารีเลิศ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:45
39 นาย ณัฐภัทร ลิ่มถาวร
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 15:43
40 เด็กหญิง รุจิกานต์ สิงโหพล
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:43
41 เด็กชาย กฤตพรรษ ปรีชา
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:42
42 นางสาว สิริวิณี จันทร์ทอง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:42
43 นาย นราภัทร คงทอง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:39
44 นางสาว กัลยรัตน์ บุญสำราญ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:39
45 นางสาว แพรวา ใสยพร
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
18/02/2566 15:37
46 นางสาว เพียงพอ สุภาพ
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
18/02/2566 15:35
47 นางสาว นันทนัช จงไกรจักร
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
18/02/2566 15:30
48 นาย ณัฐพัชร์ ไชยฤกษ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
18/02/2566 15:28
49 นาย สิรภพ จันทร์เขียว
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
18/02/2566 15:28
50 นาย ณภัทร สุวรรณกิจ
ประเภททั่วไป ภาษาไทย – สังคมศึกษา
18/02/2566 15:25

แสดง 1 - 50 จาก 1,059 รายการ