• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,079 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิง นงณภัส รักแก้ว
ประเภททั่วไป
28/11/2566 15:49
2 นาย ภูตะวัน จันทร์ค้อม
ประเภททั่วไป
28/11/2566 15:45
3 เด็กหญิง วิมพ์วิภา มัฎฐารักษ์
ประเภททั่วไป
26/11/2566 17:04
4 นางสาว กัญญาวีร์ หมั่นถนอม
ประเภททั่วไป
26/11/2566 15:49
5 นาย ธณัฐชัย แซ่หลี
ประเภททั่วไป
26/11/2566 11:14
6 นาย ปองพงศ์ จีนชาวนา
ประเภททั่วไป
26/11/2566 11:07
7 นางสาว ปัณณพร สุทธิเจริญ
ประเภททั่วไป
26/11/2566 10:59
8 เด็กชาย วัฒนฉัตร อินทษร
ประเภททั่วไป
26/11/2566 10:31
9 เด็กชาย สุวภัทร แก้วอินทร์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:28
10 นางสาว ชนัญธิดา อังครา
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:28
11 เด็กหญิง โฉมฉายรดา ริยาพันธ์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:28
12 เด็กหญิง สิรามล สิทธิชัย
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:27
13 เด็กหญิง รัฏฐพิชญ์ รัตนบุรี
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:26
14 เด็กหญิง สุดธิดา ธนฉัตร์ฐากรณ์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:24
15 เด็กหญิง ณัฐนรี ลิ้นหล่อ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:24
16 นางสาว เกวลิน วรชิตวุฒิกุล
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:21
17 นาย สุธาศิน ดำทอง
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:21
18 นาย ภัทรพงษ์ กำเนิดว้ำ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:18
19 นางสาว อริสา โรวัฒน์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:18
20 นางสาว กนกวรรณ ครุฑคง
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:16
21 นาย ภูมินทร์ ศิริเพ็ชร์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:16
22 นางสาว ธัญชนก รัตนอุบล
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:10
23 นางสาว กมลลักษณ์ ศรีวิสุทธิ์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:09
24 เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์สุข
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:09
25 นางสาว สุชัญญา เพ็ชรทองนะ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:08
26 เด็กหญิง ณฐพร นวนสอาด
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:07
27 นางสาว ณัฐวรรณ อักษรวงศ์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:06
28 เด็กหญิง กานต์ ภิรมย์รักษ์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:06
29 เด็กชาย พิสิษฐ์ มีลาภ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:05
30 เด็กชาย สัจจพร รินทรวิฑูรย์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 16:02
31 นาย วรกฤต เขียวนุ้ย
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:57
32 เด็กชาย ณฐกร มณี
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:56
33 นางสาว ณัฐญดา มาบัว
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:55
34 นางสาว พัชรินทร์ บรรจาย
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:55
35 เด็กหญิง อารยา เฉลิมศรี
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:51
36 นาย กิตติสัณห์ โสระดา
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:49
37 นางสาว ปัณนา สุขนิยม
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:48
38 เด็กหญิง ณัฐภัทร บุญนำ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:48
39 นาย เพชรตะวันต์ นีระพันธ์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:46
40 นาย เดชิษฐ์ บุญนำ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:41
41 เด็กหญิง วริศรา ยอดระบำ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:38
42 นางสาว ธัญชนก ไชยพงค์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:31
43 เด็กชาย ปัณณทัต ผลอ่อน
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:30
44 นาย ธารา เขียนด้วง
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:29
45 นาย ก้องฟ้า จันทร์ขอนแก่น
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:26
46 นาย ธนพงษ์ รักษาสัตย์
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:20
47 นางสาว กนกวรรณ ศรีสว่าง
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:20
48 เด็กหญิง จิณณพัต อินทร์ชัย
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:14
49 นาย กฤตภาส แก้วเจริญ
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:13
50 นาย นายภูรดล แก้วเกิด
ประเภททั่วไป
25/11/2566 15:09

แสดง 1 - 50 จาก 1,079 รายการ