• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,253 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นางสาว ภูฐิตา สมพันธ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
04/03/2567 09:08
2 นางสาว สิริรัตน์ อุทัยสุริ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 20:19
3 เด็กหญิง ปาณิสรา แก้วมณี
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
03/03/2567 16:28
4 นางสาว ธัญสุดา ทองรอด
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:28
5 นางสาว สุภัสสร ทิพย์วงษ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:20
6 นาย ธนทรัพย์ ศรีลาเทพย์
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
03/03/2567 16:19
7 เด็กชาย บัญชาคาน บัวเชย
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:18
8 นางสาว ปัณฑิตา คำสีสุข
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์)
03/03/2567 16:17
9 นาย ฐาปกรณ์ ไชยพลบาล
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
03/03/2567 16:17
10 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินทปัน
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:13
11 นาย ปัณณธร ยอมเต็ม
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:12
12 นาย กรวิชญ์ บุญศิริชัย
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:12
13 นางสาว ชนัญธิดา อังครา
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:11
14 นาย ธนกฤต ชุมจันทร์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:11
15 นาย ภูริศ ปาลีพิชัย
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์)
03/03/2567 16:10
16 เด็กหญิง ลักษิกา ศิริวรรณ
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:06
17 นางสาว หทัยชนก ล่องเพ็ง
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
03/03/2567 16:06
18 นางสาว นัยรัตน์ วัฒนาเลิศสกุล
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
03/03/2567 16:05
19 นางสาว กชมน หวานทอง
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
03/03/2567 16:04
20 นางสาว จันทร์เจ้า คงสำราญ
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
03/03/2567 16:01
21 นางสาว กวิศรา ชนะกาญจน์
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
03/03/2567 16:01
22 เด็กหญิง ฐิติมน ตารมย์
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์)
03/03/2567 15:58
23 นางสาว วารุณี จิตรา
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:57
24 นางสาว นภัสสร บุญฤทธิ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:57
25 นางสาว ปิยอร ทัศนโกวิท
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:56
26 เด็กหญิง ธัญชนก จิตรัตน์
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์)
03/03/2567 15:54
27 นางสาว ธันย์วรัตม์ จันทร์แก้ว
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:53
28 นางสาว ทิพย์กลม ดินเด็ม
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:52
29 นางสาว ศุภศิริ ชูสุวรรณ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:52
30 นางสาว พิมพ์พิกา มะเกลี้ยง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:47
31 นางสาว อภิสรา ภักดีสุวรรณ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:46
32 นางสาว ปาณิศา แช่ม
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
03/03/2567 15:46
33 นางสาว สโรชา คงแคล้วภัย
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:44
34 นางสาว มัญชุสา สมเขาใหญ่
ประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U.
03/03/2567 15:43
35 เด็กชาย ชินภัทร ผุดบ่อน้อย
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:37
36 เด็กชาย นิธิศวร์ ยาประจัน
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:31
37 นาย ชาวิลธ์ เเก้วเมฆา
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:31
38 นางสาว จรรยพร เลิศล้ำไตรภพ
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:31
39 นาย ณธกร ชลสิทธิ์
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
03/03/2567 15:27
40 เด็กชาย ชยากร บุญมา
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:26
41 นางสาว สุธีมนต์ น้ำขาว
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
03/03/2567 15:24
42 นางสาว ศศิภัสสร สุติตภัณฑ์
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:24
43 นางสาว วรดา เสือทอง
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์)
03/03/2567 15:21
44 เด็กชาย ณัฐชนน ดาษนิกร
ประเภททั่วไป ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์)
03/03/2567 15:20
45 นาย ประดิษฐ์ มีขวด
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
03/03/2567 15:14
46 นางสาว สุวภัทร แก้วทอง
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:12
47 นาย ปณิธาน จันทร์ใหม่
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ - Young Startup (นักบริหารธุรกิจรุ่นเยาว์)
03/03/2567 15:08
48 นางสาว ชนัสถ์นันท์ พูลสวัสดิ์
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
03/03/2567 15:04
49 นาย ศิษฎิ พาหุบุตร
ประเภททั่วไป ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ - Young Startup (นักบริหารธุรกิจรุ่นเยาว์)
03/03/2567 14:59
50 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฎาพร นวนมุสิก
ประเภททั่วไป วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
03/03/2567 14:56

แสดง 1 - 50 จาก 1,253 รายการ