• โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  043-252026
งานรับนักเรียน    089-2778542