• โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 11 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 23 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 10/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 11 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 11 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 42 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 11 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 277 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 11 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 110 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00