• โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 67 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 21 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 10/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 10/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 3 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:00 ถึง 13/03/2565 19:00