• โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
สถานะออฟไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนักเรียนจำนวน 2,786 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 165 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 52 ไร่ 18 ตารางวา

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 406 หมู่ 18 ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน มีทำเนียบผู้บริหาร ดังนี้

นายสุรเชษฐ รุปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

นางสาวสุพรรษา  ธรรมสโรช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวชนิดา  คุ้มศรีไวย์  รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายวัชระ  ขันสังข์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป