• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 307 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย คมเพชร ประคำ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
26/01/2567 16:27
2 นาย ภูรินทร์ มาตรา
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
26/01/2567 16:22
3 เด็กชาย กิตติกร ภูตีนผา
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 16:21
4 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นาสินพร้อม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 16:21
5 นางสาว พรนัชชา ภูบัวเย็น
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
26/01/2567 16:14
6 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ สืบคำ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
26/01/2567 16:11
7 นางสาว พิมพ์อร จันทร์สูงเนิน
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
26/01/2567 16:03
8 นาย รชต จินดานุรักษ์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 15:51
9 เด็กชาย หัสดิน​ สมบัวรม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
26/01/2567 15:49
10 เด็กหญิง พาขวัญ เรืองฤทธิ์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิศวกรรม)
26/01/2567 15:34
11 นาย สิริพง จัตุสอ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 15:31
12 เด็กหญิง ติญาพร อุ่นโสภณ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 14:25
13 นางสาว มนัชยา เงินประมวล
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 14:05
14 เด็กหญิง เหมือนฝัน เช้าวันดี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา (EAC : นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)
26/01/2567 13:57
15 เด็กหญิง พัชริดา วงษ์ก่อ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 11:15
16 เด็กหญิง วิชญาภา จันทะขึ้น
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
26/01/2567 10:07
17 เด็กชาย จิรรุตม์ กุดแถลง
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิศวกรรม)
26/01/2567 10:03
18 นาย อภิวัฒน์ ปีมา
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 09:17
19 เด็กชาย นราวิชญ์ ภูเซซัง
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 08:37
20 นางสาว ภัทรภร ทองจรัส
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 08:35
21 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ครุธดิลกานันท์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 07:53
22 นางสาว สิรินทรา ภูจริต
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
26/01/2567 07:00
23 นางสาว ปุณณกาญจน์ สุริสาร
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา (EAC : นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)
26/01/2567 06:03
24 นางสาว พรพันธุ์ โฆษิตพุทธินันท์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
25/01/2567 23:00
25 นางสาว บุษป์สิริ บุญนามน
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 21:41
26 นาย เนติลักษณ์ สุนทรรส
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
25/01/2567 20:55
27 นาย กิตติศักดิ์ ภูบุญปลูก
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 20:10
28 นาย วงศกร บุญมี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 17:36
29 เด็กหญิง สุภัคชญา ภูผาเดียว
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 17:22
30 เด็กชาย ธนชัย สายศรี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 14:05
31 เด็กหญิง รับขวัญ มานะวงศ์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 14:01
32 เด็กชาย พลวรรธน์ ขันวิเชียญ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
25/01/2567 12:11
33 นาย ธีรเวคิน ศรรบศึก
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
25/01/2567 10:27
34 เด็กหญิง ฐิติชญา ภูนาสี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 10:11
35 นาย รัฐศาสตร์ โพธิมณี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 10:03
36 นางสาว ธีรหทัย กลิ่นหอม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
25/01/2567 08:56
37 เด็กหญิง รัตติยา มานะวงศ์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
25/01/2567 08:47
38 เด็กชาย เมทากรณ์ โยทสิงห์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
25/01/2567 08:15
39 นาย ณัฐพงศ์ ภูนางาม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 08:00
40 เด็กหญิง ปิยนุช มูลวันดี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
25/01/2567 07:53
41 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ แสงมณี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
25/01/2567 07:50
42 เด็กหญิง เปรมสิณี โทรแสง
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
25/01/2567 00:08
43 นาย ณัชพล แหล่งสนาม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 22:32
44 เด็กหญิง ทิพย์ธารา พิมพะจักร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 22:20
45 เด็กหญิง ทิพย์ญดา พิมพะจักร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 22:20
46 เด็กชาย ธนกฤต ถิตย์ประเสริฐ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
24/01/2567 22:06
47 เด็กหญิง ผลิตา บัวพวงชน
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 21:37
48 เด็กหญิง ปัญญาพร ภูพิมสันต์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 21:06
49 นาย ปฎิพล อุ่นศิริ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 20:51
50 นาย จิรัฐติภัทร ศรีสุทัศน์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
24/01/2567 20:38

แสดง 1 - 50 จาก 307 รายการ