• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,505 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิง พิชชาพร สุขสำราญ
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 23:52
2 นางสาว พุธิตา นิยมชาติ
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 23:16
3 เด็กหญิง สิรินาฎ ธรรมโม
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 22:07
4 เด็กชาย ชนะทัต มาสิงห์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 22:03
5 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ศรีบุรัมย์
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 21:58
6 นางสาว ชญาดา ไชยผา
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 21:54
7 นาย บวรวิทย์ เทวาสถิต
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 21:44
8 เด็กชาย นันทภพ ภูจริต
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 21:36
9 นาย อนพัทย์ มุลวิไล
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 21:28
10 นางสาว พรรพษา สูงสังเขต
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 20:47
11 เด็กหญิง รุ่งนภา ร่มเย็น
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 19:30
12 นางสาว สิริยากร เหงี่ยมศักดิ์
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 18:53
13 นาย ณัฐภาส ถนอมพลกรัง
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 18:28
14 นาย ธนานนท์ ศรีหริ่ง
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 18:13
15 นาย อนัญลักษณ์ วรรณชิโนรส
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 17:54
16 เด็กชาย ณัฐชนน สุจริต
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 17:43
17 เด็กชาย วีรพงศ์ ภูส่งสี
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 17:07
18 นาย ปรัชญาสกุล ภูถาดงา
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 17:05
19 เด็กชาย สุพรรณพงษ์ ภูถาดลาย
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 17:04
20 นางสาว สุภัสสรา ลีลาศ
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 17:01
21 เด็กหญิง ธัญพร นิยม
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 16:48
22 เด็กหญิง บุญยิ่ง สีนิล
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 16:36
23 นาย ศิรวิทย์ เเสงหาชัย
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 16:27
24 นางสาว นภัสสร ถนอมสงวน
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 16:12
25 นางสาว นัฐสุดาภรณ์ ภูลายยาว
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 16:11
26 นาย ณัฐพงษ์ ชุติเนตร
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 15:59
27 นางสาว สายธาร สุริยะเดช
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 15:56
28 นางสาว ณัฐชา นาคสิทธิ์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 15:27
29 นางสาว ภักดิ์จีราภรณ์ วิเชียรวาร
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 15:26
30 นางสาว นพัสร เหล่าชัย
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 15:24
31 เด็กชาย เพื่อน สินโพธิ์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 15:10
32 นางสาว ศิรภัสสร ชาแสน
ประเภททั่วไป โครงการห้องเรียน EAC (วิทย์-คณิต)
15/03/2566 14:51
33 นางสาว รัชรินทร์ วิไลคำ
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 14:50
34 เด็กชาย กฤติน แจ่มศรี
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 14:46
35 เด็กหญิง ปริณดา ทัศมี
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:39
36 นางสาว ศศิรดา มิตรสีดา
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 14:22
37 เด็กชาย วีรภัทร ตันกาบ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:12
38 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เมิกข่วง
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:07
39 เด็กชาย ศุภมิตร มาประจวบ
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 14:05
40 เด็กชาย ทิรินทร สมมิตร
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 13:57
41 นางสาว ปาริตา มุลตรีบุตร
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 13:51
42 เด็กชาย รัฐศาสตร์ พลไกรษร
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 13:42
43 นางสาว พัชรพร คำจวนจันทร์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 13:40
44 เด็กชาย เปรมทัต ชารีรักษ์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 13:36
45 เด็กชาย อนุรักษ์ พฤษชาติ
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 13:32
46 เด็กหญิง เปรมนิกา ภูกันดาน
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 13:13
47 เด็กชาย ณัฐกานต์ บุตรอินทร์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 12:53
48 นางสาว ฐิรกานดา ปทุมทอง
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 12:33
49 นางสาว ปภัสรา นาคฤทธิ์
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 12:27
50 นางสาว อธิชา เพชรบุรมย์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 12:24

แสดง 1 - 50 จาก 1,505 รายการ