• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,505 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
201 นาย ทนุธรรม ยุบลเลิศ
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 17:26
202 เด็กหญิง กัญญาภัทร เค๊มฟ์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 17:15
203 นาย เอกรินทร์ ไมยะปัน
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 17:11
204 นาย อดิศร ภูพาดแร่
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 17:04
205 เด็กหญิง กานต์รวี พิสุทธิมาน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 16:51
206 เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ พันวาสนา
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 16:50
207 นาย ศิรภัทร รักษ์คำมี
ประเภททั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
11/03/2567 16:44
208 เด็กหญิง พิชชาพร อยู่หนูพะเนาว์
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 16:41
209 เด็กหญิง ธิดารัตน์ รักธง
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 16:22
210 เด็กชาย ชลกร ภูวังเเทบ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 16:13
211 นางสาว พิมพิศา นาชัยเริ่ม
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 16:06
212 เด็กชาย ปิยวัฒน์ นันดิลก
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 16:05
213 เด็กชาย กฤษธนะ สินอ่อน
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 16:01
214 เด็กชาย อภินัน ภูเดช
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:58
215 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ วารีศรี
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:55
216 เด็กหญิง วิภาดา นันช่วง
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 15:45
217 เด็กหญิง สุวิชญา อุทการ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:39
218 เด็กหญิง นันทกานต์ นระแสน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:37
219 เด็กหญิง ธัญชนก สำราญมล
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 15:37
220 นางสาว ณัชรักษ์ จินดามาตร
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
11/03/2567 15:36
221 เด็กหญิง รมิตา เอี่ยมภูงา
ประเภททั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
11/03/2567 15:35
222 เด็กชาย วชิราวุธ ไชยหนองแข้
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:32
223 เด็กชาย ชัยนันท์ กำแหงจำรูญ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:30
224 เด็กหญิง กตัญญุตา อาจมูลลา
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:29
225 เด็กชาย อติกานต์ ภูคงน้ำ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:27
226 เด็กหญิง พิชญธิดา สู่เสน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:26
227 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ฆารละออง
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 15:24
228 เด็กหญิง นันทิชา ถนอมสอางค์
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 15:17
229 เด็กหญิง พิมพ์มาดา จันตะนี
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 15:12
230 นางสาว นิชากานต์ คำภีระ
ประเภททั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
11/03/2567 15:11
231 นางสาว ณัฐณิชา อวนวัง
ประเภททั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
11/03/2567 14:54
232 นาย รัฐศาสตร์ อิ่มพูล
ประเภททั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
11/03/2567 14:49
233 เด็กหญิง สุพานัน พูลสวัสดิ์
ประเภททั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
11/03/2567 14:30
234 เด็กชาย อดิเทพ ภูด่านงัว
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 14:24
235 เด็กชาย ธันยบูรณ์ เขียวสนาม
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 14:22
236 เด็กหญิง กนกวรรณ ดำหนา
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 14:20
237 เด็กชาย ปาระเมฆ ไชยหนิจ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 14:13
238 นาย นพดล มูลบุตร
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 14:11
239 เด็กชาย อาทิตย์ หัตวงศ์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 14:09
240 เด็กชาย นพรัตน์ ภูสุจริต
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 13:59
241 เด็กหญิง สรัลพร พุดสีเสน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 13:53
242 เด็กหญิง จิดาภา ขันฑจำนงค์
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 13:53
243 เด็กชาย นภัสกร จันทวงค์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 13:51
244 เด็กชาย ฉัตรชัย นันต้อย
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 13:46
245 เด็กชาย เตชะสิทธิ์ ชัยพารา
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
11/03/2567 13:42
246 เด็กหญิง อรนิชา เพลิดเพลิน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 13:26
247 นาย กรวิก ศรีบุญลือ
ประเภททั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
11/03/2567 13:21
248 เด็กหญิง ปนัดดดา คงปัญญา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 13:19
249 เด็กหญิง สุนิดา พันโกฎิ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2567 13:14
250 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ รินเสนา
ประเภททั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
11/03/2567 13:06

แสดง 201 - 250 จาก 1,505 รายการ