• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,505 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
201 นางสาว จริยาพร ภูนางาม
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 19:08
202 เด็กหญิง ปัทมวรรณ วิเชียรชัย
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 19:06
203 เด็กหญิง ชลดา ทวาศรี
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 19:03
204 นางสาว กัญญ์ณพัชร ไชยหอม
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 19:00
205 นาย ภูต้นน้ำ ถิตย์พงษ์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 18:52
206 เด็กชาย อนุรักษ์ จันทร์โท
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 18:50
207 นาย ธนากร ป้องขันธ์
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 18:49
208 เด็กหญิง รสิสรา น้อยชื่น
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 18:49
209 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สระทอง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 18:39
210 นาย พีระพัฒน์ บุญมี
ประเภททั่วไป โครงการห้องเรียน EAC (วิทย์-คณิต)
13/03/2566 18:37
211 เด็กหญิง ณัชชา คำหงษา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 18:19
212 เด็กชาย ภูต้นข้าว ถิตย์พงษ์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 18:08
213 เด็กหญิง ธัญสิริ ภูตาลพบ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:52
214 เด็กหญิง ธัญรดา ภูโทถํ้า
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:46
215 เด็กหญิง เปรมมิกา ไร่บูรณ์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:44
216 เด็กชาย ธนกร รุ่งสว่าง
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:37
217 นาย ธนากร ทองวิเศษ
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 17:36
218 เด็กชาย พงศกร นามประภากร
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 17:34
219 เด็กหญิง พิชญาภัค มณีวงค์
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 17:32
220 นางสาว กรรณิกรณ์ ภูพานใหญ่
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 17:30
221 เด็กชาย พลวัฒน์ ภูคำแสน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:28
222 นาย วีระชัย เกษสุภะ
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 17:24
223 เด็กหญิง ภานัทดา ภูชะวี
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:12
224 นาย ศุภกร พลเยี่ยม
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 17:12
225 เด็กชาย โชติฉัตรา ภูสง่า
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:10
226 นางสาว พัชรินทร์ กมลหัตถ์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 17:06
227 เด็กหญิง พิจิตรา ภูนาหา
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:02
228 เด็กหญิง อุมาภรณ์ ภูนบทอง
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 17:00
229 เด็กหญิง นันทฤดี ทับสีลา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:56
230 เด็กหญิง ฉัตรทิชา เนื่องโคตะ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:52
231 เด็กหญิง กาญจนา คุ้ยเหมือน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:50
232 นาย นรบดี ปรีดี
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 16:49
233 เด็กหญิง อริสรา สารปรัง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:41
234 เด็กหญิง ดารุณี ภูมีแก้ว
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:36
235 เด็กหญิง วรกาญจน์ อันทะชัย
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:29
236 เด็กหญิง นิศามณี มุลตรีบุตร
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:12
237 เด็กหญิง ชาคริยา ภูผาทอง
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:08
238 นางสาว ปริยาภรณ์ บุตรแสง
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 16:04
239 เด็กหญิง ปรีญาตรี สินธุโคตร
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 16:04
240 นางสาว พิมวิพา แสงสวัสดิ์
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 15:59
241 นาย ณภัทร พริ้งเพราะ
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 15:59
242 นางสาว รัชวิมล ภารสําเร็จ
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 15:54
243 เด็กชาย รัฐประศาสนศาสตร์ ภูกิ่งพลอย
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 15:52
244 เด็กชาย พิชญะ กุลสวัสดิ์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 15:49
245 นาย ฐิติศักดิ์ ขันโอฬาร
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 15:45
246 เด็กชาย ธนกฤษฎ์ ูภูอากาศ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 15:41
247 เด็กหญิง วนัสนันท์ สายกระสุน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 15:36
248 เด็กหญิง ศุทธินี สำเนา
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 15:34
249 เด็กหญิง นภเกต เทียมม่วง
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 15:32
250 นางสาว กัญญาเรศ คำสัตย์
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 15:30

แสดง 201 - 250 จาก 1,505 รายการ