• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ติดต่อและประสานงาน

งานการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

Facebook : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
 Web Site : www.kalasinpit.ac.th 
โทร 043-840016   (ในวันและเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.)