• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/01/2567 00:01 ถึง 26/01/2567 16:30
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิศวกรรม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/01/2567 00:01 ถึง 26/01/2567 16:30
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/01/2567 00:01 ถึง 26/01/2567 16:30
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, คณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา (EAC : นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/01/2567 00:01 ถึง 26/01/2567 16:30
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, สังคมศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ภาษาไทย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: แผนการเรียน วิทย์-คณิต
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 8 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 320 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/01/2567 00:01 ถึง 26/01/2567 16:30
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 3 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 120 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/01/2567 00:01 ถึง 26/01/2567 16:30
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป