• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: โครงการห้องเรียน EAC (วิทย์-คณิต)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, คณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: โครงการห้องเรียน EAC
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 25/01/2566 00:01 ถึง 27/01/2566 23:59
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, คณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 360 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 25/01/2566 00:01 ถึง 27/01/2566 23:59
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: ศิลป์-ภาษา
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 3 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 120 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 25/01/2566 00:01 ถึง 27/01/2566 23:59
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 109 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์-ภาษา
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 3 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 120 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: (เลือกแผนการเรียน วิทย์-คณิต)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 43 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 12/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: (เลือกแผนการเรียน ศิลป์-ภาษา)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 43 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 12/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: (เลือกแผนการเรียน วิทย์-คณิต)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 22 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: (เลือกแผนการเรียน ศิลป์-ภาษา)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 22 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59