• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 5 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย ตันติกร กมุลทรา
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 19:58
2 เด็กชาย จิตรกร จำเริญพูล
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 18:10
3 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ ภูบรรพระ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
24/01/2567 08:51
4 นางสาว มนัญญา เทวฤทธิ์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต (EAC : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
24/01/2567 08:34
5 นางสาว ณัฐณิชา เสียงล้ำ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม แผนการเรียน วิทย์-คณิต
24/01/2567 07:51

แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ