• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 35 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กชาย ธนากร ภูทำนอง
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 21:11
2 เด็กหญิง คูณฟ้า แดงวันศรี
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 19:20
3 เด็กชาย ธนกฤต โพธิ์แสง
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 15:40
4 นาย ณัฐปคัลภ์ ไชยราช
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
15/03/2566 15:38
5 เด็กหญิง นันท์นภัส ไชยมัชชิม
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 12:10
6 นาย พิชญทัศน์ วงษ์ก่อ
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
15/03/2566 01:10
7 เด็กหญิง อริสรา ภูหวดน้อย
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
14/03/2566 23:18
8 นางสาว อารียา หาญคำภา
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
14/03/2566 17:50
9 นางสาว พรพิมล ทรัพย์วิจิตร
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
14/03/2566 11:01
10 เด็กหญิง นลินนิภา เล็กรัตน์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
14/03/2566 10:16
11 เด็กหญิง นภสร บุญถม
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 22:47
12 เด็กชาย ชินกร วงษ์ภักดี
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 19:17
13 นาย อธิเทพ ภูดวงสอ
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
13/03/2566 19:10
14 นางสาว อิสริยาภรณ์ ภูวาดสาย
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
13/03/2566 09:48
15 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ รัตนกำเหนิด
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 08:50
16 เด็กหญิง อาทิตยา สัมพันธพงษ์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2566 07:56
17 เด็กหญิง จิดาภา วงษ์แก้ว
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
12/03/2566 19:30
18 เด็กชาย ชลณกร ประทุมวัน
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
12/03/2566 14:52
19 นางสาว ชลลดา บุดสีทัด
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
12/03/2566 10:25
20 เด็กชาย เอกเดช สุระเสียง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
12/03/2566 08:42
21 เด็กหญิง ภวิกา เดชพรม
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 16:10
22 เด็กชาย ภูวนาท พืมขุนทด
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 15:33
23 นางสาว ชลธิชา แสนอุ่น
ประเภททั่วไป ศิลป์-ภาษา
11/03/2566 13:43
24 เด็กชาย ศิวัช วรคันธ์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 13:06
25 เด็กหญิง ปนัดดา จำปาอ่อน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 12:36
26 นางสาว อติกานต์ เหล่าไชย
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
11/03/2566 12:25
27 เด็กหญิง นรินทร์ดา บุญหล้า
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
11/03/2566 12:06
28 นาย สิทธิ​โชค ขบวนแก้ว
ประเภททั่วไป โครงการห้องเรียน EAC (วิทย์-คณิต)
11/03/2566 11:54
29 นางสาว วนิดา ไร่บุญ
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
11/03/2566 11:45
30 เด็กหญิง ฟ้าใส ยุบลเมฆ
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 11:10
31 เด็กหญิง กฤษณา สารฤทธิ์
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 10:22
32 เด็กหญิง ศิริภทร คำแสนโคร
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 10:22
33 เด็กหญิง ปาณิตา นามมนตรี
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 09:54
34 เด็กหญิง ศิวพร ไพรึก
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
11/03/2566 09:24
35 เด็กชาย ธีระภัทร ทรัพย์กุล
ประเภททั่วไป วิทย์-คณิต
11/03/2566 08:38

แสดง 1 - 35 จาก 35 รายการ