• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต
แผนการเรียน: เตรียมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต
แผนการเรียน: เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต
แผนการเรียน: วิทย์ทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 6 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 5 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา
แผนการเรียน: อังกฤษ - คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 3 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา
แผนการเรียน: อังกฤษ - ภาษาจีน
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 18 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30