• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สถานะออฟไลน์
ติดต่อและประสานงาน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ , ห้องเรียนปกติ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานวิชาการเบอร์โทรศัพท์  0-3828-7078 ต่อ 106 , 08-3904-2725 หรือ Line @861dwrhj ในวันเวลาราชการหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนโครงการ EP/MEP 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3828-2571  หรือ Line @161irgpv  ในวันเวลาราชการ