• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สถานะออฟไลน์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,411 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กชาย อนันดา แซ่หยาง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
19/03/2566 09:38
2 เด็กหญิง อภัศราวดี แช่มสายทอง
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
18/03/2566 10:03
3 เด็กหญิง กฤษติวรรณ์ เทพวัติ
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 19:01
4 นางสาว ธนชนก จองตามา
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
15/03/2566 16:28
5 นางสาว ธมลวรรณ น้อยบัวงาม
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - คณิตศาสตร์
15/03/2566 16:27
6 นางสาว ขวัญชนก ซอคลองตัน
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
15/03/2566 16:23
7 เด็กชาย กันตพัฒน์ ติรัตน์สรณ์
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 16:17
8 เด็กชาย เตวิช เนตรวิเชียร
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 16:12
9 นาย ฐาธันกรณ์ โคกกรวด
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 16:11
10 นางสาว ชนิสรา นนทำมา
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 15:54
11 เด็กชาย นภัสกร หล่อหลอม
ประเภททั่วไป นอกเขต
15/03/2566 15:42
12 เด็กชาย อัจฉริยะวิชช์ บวบหอม
ประเภททั่วไป นอกเขต
15/03/2566 15:38
13 นางสาว บัณฑิตา ยืนยงค์
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
15/03/2566 15:25
14 เด็กหญิง ณุจรินทร์ นพรัมภา
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 15:22
15 นางสาว กันฐมนต์ ตรีไชย
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 15:18
16 นาย เซียงเปียว หยวน
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
15/03/2566 15:09
17 นาย ธนกฤต ชำนาญธรรม
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - คณิตศาสตร์
15/03/2566 15:09
18 นางสาว แพร สรลักษณ์ลิขิต
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 15:03
19 นางสาว ปณาลี พลอยเพชร
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 15:02
20 นางสาว ณกัญญา จุทะแสง
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
15/03/2566 15:01
21 เด็กชาย นราธร มีสุข
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 14:55
22 นางสาว กันต์กนิษฐ์ มณีรัตน์
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 14:53
23 เด็กชาย ปณัฐพงษ์ ทองเภา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:52
24 เด็กชาย ปณเดช มีศรี
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:50
25 นาย จามีกร กอศิริกุล
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - คณิตศาสตร์
15/03/2566 14:49
26 นางสาว จิดาภา เกษมสรวล
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
15/03/2566 14:40
27 นาย อันดามัน วงษา
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 14:39
28 เด็กหญิง ลฎาภา สุวรรณ์ปุสิก
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
15/03/2566 14:39
29 เด็กชาย เตชินท์ นาคกร
ประเภททั่วไป นอกเขต
15/03/2566 14:38
30 เด็กชาย อัษฎายุธ อาภากรินทร์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:36
31 เด็กชาย วรวัช อโนทัย
ประเภททั่วไป นอกเขต
15/03/2566 14:35
32 เด็กชาย ธนดล แสงสุวรรณ
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 14:23
33 เด็กชาย พงศกร สุรภาพเกรียงไกร
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:21
34 เด็กชาย กิตติกวิน บุญเรืองเศษ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 14:18
35 เด็กหญิง ศุภสุตา แสงคุณธรรม
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 14:17
36 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วงษ์ทองศิริชัย
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 14:17
37 นาย ณัฏฐกร ชูชื่น
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 13:56
38 นางสาว จิรหทัย สีดี
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 13:53
39 เด็กชาย ณัฐภัทร จึงรุ่งฤทธิ์
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
15/03/2566 13:50
40 นาย ภัทรชนันต์ นาคะวรพันธุ์
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 13:48
41 นางสาว แพรพริ้มพราว สวนเดช
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - คณิตศาสตร์
15/03/2566 13:47
42 นาย จตุพันธุ์ มาลัย
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 13:43
43 เด็กชาย วิวิธวินท์ อิ่มกมลไมตรี
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 13:38
44 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ปิยัง
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต เตรียมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
15/03/2566 13:28
45 เด็กชาย เจนวิทย์ แย้มพงษ์
ประเภททั่วไป นอกเขต
15/03/2566 13:25
46 นาย ธนภัทร ศิริรักษ์
ประเภทห้องเรียนปกติ ศิลป์-ภาษา อังกฤษ - ภาษาจีน
15/03/2566 13:23
47 เด็กชาย ศรันวิทย์ ศรีจันทร์
ประเภททั่วไป นอกเขต
15/03/2566 13:18
48 นาย ปุญญาพัฒน์ นิลประดิษฐ
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 13:16
49 เด็กชาย จิรโรจน์ นิลเทศ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 13:13
50 นาย ชยพล มหชัยกุล
ประเภทห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต วิทย์ทั่วไป
15/03/2566 13:08

แสดง 1 - 50 จาก 1,411 รายการ