• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 280 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: นอกเขต
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 110 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ความสามารถพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 12/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: คัดห้องความสามารถพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 12/03/2566 16:30