• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ห้องเรียนปกติ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 15/03/2566 07:50 ถึง 15/03/2566 16:10

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: กีฬา,ดนตรีไทย,ดนตรีสากล,นาฏศิลป์,ทัศนศิลป์ (สอบคัดเลือกวันที่ 15 มี.ค. 66) หมดเขตรับสมัคร
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 12/03/2566 07:50 ถึง 12/03/2566 16:00