• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 753 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิง อัยยดา ฐินากร
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
28/03/2567 15:43
2 เด็กหญิง พรทิพย์ พุ่มโพธิ์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 14:44
3 เด็กชาย อิทธิพล โพธิ์ศรีมหาโพธิ์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 14:32
4 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ลิวันโต
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 14:24
5 นางสาว กัลยา ประทุมสิทธิ์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 13:33
6 เด็กชาย อิงครัต สุขยินดี
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 13:16
7 เด็กชาย มหนภ สโมสร
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 13:04
8 เด็กชาย เอกบุรุษ วันจันทึก
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 12:37
9 เด็กชาย ภัทรเวช ยังศิริ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 12:06
10 เด็กหญิง ขนิษฐา นาคนโสดา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 11:12
11 นางสาว ศรัญรัตน์ สิงใส
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 11:02
12 เด็กชาย ธนากร ทองทา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 10:44
13 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ชุมชาตรี
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 10:44
14 นาย พงษ์พัฒน์ ศาสตร์สมบูรณ์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 10:31
15 เด็กชาย อาทิวราห์ โมคลา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 10:00
16 เด็กชาย พีร์วาทิน วิจิตร
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 09:57
17 เด็กชาย ชยากร จันทร์แก้ว
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 09:48
18 นาย ภูตะวัน สายสุด
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 09:30
19 นาย พัฒนพงษ์ อาจหาญ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 09:25
20 เด็กชาย กฤตษนุ ธรรมราช
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 09:05
21 เด็กชาย ธนพัชญ์ ทองสว่าง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 08:58
22 เด็กชาย สุทธิกานต์ จุลเวศ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 08:58
23 เด็กชาย ณัฐพล เพ็งกลัด
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 08:44
24 เด็กหญิง ดวงกมล ยังสันเทียะ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 08:11
25 นาย จักรพงศ์ มุงธิสาร
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
13/03/2567 08:04
26 นางสาว ปริยาภัทร เอื้อสลุง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 15:06
27 เด็กหญิง มุกตะวัน แสงทอง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 14:40
28 นาย ปภินพัฒน์ อัศวกุลภควัฒน์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 14:31
29 เด็กชาย ธนัตถ์กิตติ์ บำขุนทด
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 14:23
30 นาย อนุชิต เขียวปัญญา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 14:19
31 เด็กหญิง ธนัญญา สายสังข์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 14:02
32 นาย กิตตินันท์ จำปารัตน์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 13:34
33 เด็กชาย ธนดล รัตนะ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 13:26
34 เด็กหญิง รินลดา สีม่วง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 13:12
35 เด็กชาย ซุย ตี
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 13:07
36 นาย ชโนทัย หงษา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 13:04
37 นางสาว ธนพร สอนเจริญ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 12:57
38 นาย บุญเกียรติ​ เทศนะ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 12:37
39 เด็กหญิง ปรรนภรณ์ จันทรอิ่มเอิบ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 12:21
40 เด็กหญิง พรชนัน สุดเสงี่ยม
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 12:01
41 นาย กิตตพงษ์ พุ่มเจริญ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:55
42 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เถื่อนพงษ์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:49
43 นาย อนันดา เเก้วบัวขาว
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:49
44 นาย พงศธร คำแพง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:47
45 เด็กชาย จิรภาส โคตรวงค์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:44
46 เด็กชาย พนธกร ขุนทอง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:30
47 นาย ธนกฤติ คำพิลา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:28
48 นางสาว จารุพร คำหาญ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:14
49 นางสาว เขมิกา โททรัพย์​
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 11:06
50 นาย ปรีติ คุณานันต์วัฒนา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
12/03/2567 10:56

แสดง 1 - 50 จาก 753 รายการ