• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 743 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กชาย รณกร รุ่งอรุณ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 16:08
2 นาย คมสัน พลอยประดับ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 16:07
3 นางสาว พิชามญชุ์ ศรีสุพันธ์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 16:04
4 นาย เทพพิทักษ์ จารไทสงค์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 16:01
5 นางสาว แหวนเพชร แก้วจินดา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:57
6 นาย ชัชชัย สัมฤทธิ์เปี่ยม
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:55
7 นาย จีระทัศน์ พึ่งพินิจ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:47
8 นาย หิรัณญ์ ใจกล้า
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:39
9 นาย ศุภชาต จิตรแจ้ง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:36
10 เด็กชาย วิศรุต บุญอาจ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:32
11 นาย ภานุวัฒน์ เนื้อนุ้ย
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:27
12 นาย ศักดินนท์ ผ่องแผ้ว
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:10
13 เด็กหญิง สุธาสินี ทองธรรม
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:07
14 นาย พุฒิเมธ งิ้วราย
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 15:01
15 เด็กชาย จิรายุ ซิ้มเจริญ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 14:47
16 เด็กชาย ชิรพล ไชยพล
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 14:43
17 นาย นพดล สกุลทิพย์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 14:37
18 นาย สุธาศิน แสงอุไร
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:57
19 เด็กชาย อาทิตย์ วรวงศ์กิ่ง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:56
20 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พละโท
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:55
21 เด็กชาย มูฮัมหมัดสุไลมาน สายกระสุน
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:47
22 นางสาว นิศาชล มอมไธสง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:46
23 นางสาว กนกพร อ่อนคำ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:26
24 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แจ่มเมือง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:19
25 เด็กหญิง กชกร ภาคโภคี
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 13:06
26 เด็กหญิง อุไวรรณ พิมพ์สมาน
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:54
27 นาย วงศกร พ่วงเเพ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:36
28 นาย วรวงษ์ เมียดขุนทด
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:36
29 เด็กชาย พลวรรธน์ ตันติวุฒิ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:25
30 นาย กิตติภูมิ สยาม
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:23
31 นาย ศุภณัฐ หงษ์ไพศล
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:22
32 เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ ถานุวัตร
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:18
33 นาย วีรภัทร จิตรชัยภูมิ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:16
34 เด็กชาย อดิศักดิ์ บุญอุ้ม
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 12:08
35 เด็กหญิง อนัญญา แดงปลา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 11:18
36 นาย เจตพล แก้วศรี
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 11:17
37 เด็กชาย กฤตเมธ แก้วราญ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 11:00
38 เด็กชาย กัณฑ์อเนก แก้วราญ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 11:00
39 เด็กหญิง กัลยาณี สันโดด
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 10:49
40 เด็กหญิง สุชาดา ชินทอง
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 10:48
41 เด็กหญิง พรนารา เณรปัญหา
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 10:48
42 เด็กหญิง นาคนา จุ้ยศิริ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 10:46
43 เด็กหญิง แก้ว -
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 10:34
44 นางสาว สุธิมา กาเหย็ม
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 10:10
45 เด็กหญิง รัตนากร เทศดนตรี
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 09:45
46 เด็กหญิง เบญจวรรณ เลี่ยมสุวรรณ์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 09:42
47 เด็กชาย ชัชชัย มุจจรินทร์
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 09:41
48 นางสาว สายน้ำ อุดเสน
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 09:41
49 เด็กชาย พัชรพงษ์ ชัยจะโปะ
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 09:08
50 นางสาว ณัชชา ออฤดี
ประเภททั่วไป ห้องเรียนปกติ
15/03/2566 09:07

แสดง 1 - 50 จาก 743 รายการ