• โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล (ทั้งหมด 4 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิง วชิรญาณ์ มูลจันทร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย
25/01/2566 17:50
2 เด็กหญิง ธัญญธร ดำรงเดชาธรรม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย
21/01/2566 15:55
3 เด็กหญิง ปุญญิศา ชูจันทร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย
18/01/2566 14:05
4 เด็กชาย ชนาธิป สะอาดนัก
ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย
09/01/2566 06:58

แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ