• โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สถานะออฟไลน์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 869 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย เกียรติศักดิ์ จุรัมย์
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทั่วไป
15/03/2566 10:27
2 นาย ธนศักดิ์ ทองสมนึก
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
15/03/2566 09:14
3 เด็กชาย อชฎาวุธ พาวงค์
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทั่วไป
15/03/2566 08:48
4 นางสาว เบญญาภา คำโหย
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ
15/03/2566 07:23
5 เด็กชาย ณภัทร สอยไม้
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทั่วไป
14/03/2566 23:23
6 นาย ปภังกร เคลื่อนวงษ์
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 21:24
7 นางสาว วันเพ็ญ เป็นเอก
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 19:30
8 เด็กชาย วีรภัทร วัดเกิด
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 18:36
9 เด็กหญิง พิชญาภา อิทธิรักษ์
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 16:13
10 เด็กหญิง ดวงพร เขียวสังข์
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 16:10
11 เด็กหญิง ปัณฑิตา แย้มทอง
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 16:09
12 นางสาว ธัญชนก ศิริจันทร์
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 15:32
13 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สีสว่าง
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 14:09
14 นาย วรเมธ เอกะนาค
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทั่วไป
14/03/2566 14:05
15 เด็กชาย รัชพล บุญทรัพย์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 13:26
16 เด็กชาย ชนม์ชนก สกุณี
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 12:57
17 เด็กชาย ศุภอรรถ เมืองนุช
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 12:34
18 นางสาว วัชราวลี ทองสามสี
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ
14/03/2566 12:23
19 เด็กชาย ณภัทรสรณ์ สอนดอนไพร
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 12:04
20 นาย ณัฐิวุฒิ นาคปานเอี่ยม
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 11:32
21 เด็กชาย พันธ์วริศ กลิ่นพุดตาล
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 11:26
22 นางสาว อินทิยาพัชร์ พันธุ์สมิง
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 11:19
23 เด็กหญิง อัฐมา เกรียงสุวรรณ
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 10:53
24 นางสาว อารายา มิสเล็ม
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 10:48
25 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ทิพย์ทิม
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 10:42
26 เด็กชาย สุพจน์ ชูแสง
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
14/03/2566 10:36
27 นาย พิชญะ พุ่มพวง
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ
14/03/2566 10:21
28 เด็กหญิง ธัญสินี อินทรพราหมณ์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 10:11
29 เด็กหญิง จิราวรรณ บุญช่วยวงศ์
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 09:34
30 เด็กหญิง ศนัณณพัฒน์ เต็งมีศรี
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 09:20
31 เด็กชาย นวพรรษ ขวัญใจ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 08:30
32 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ หลิมสกุล
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
14/03/2566 07:27
33 เด็กชาย รัฐพล พ่วงพรม
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 22:56
34 เด็กหญิง นัชฐาณีรนุช เศวตปุณจะศิลา
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
13/03/2566 19:11
35 เด็กหญิง ดุษฎี ไกรวานิช
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ
13/03/2566 17:35
36 เด็กชาย พีรพัฒน์ ด่านสุขณรงค์
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 17:17
37 เด็กหญิง บุญญาพร หุ่นกรีด
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
13/03/2566 16:16
38 นาย ศุภกฤต อมริต
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
13/03/2566 16:03
39 เด็กชาย ปริพัฒน์ สุรินทร์คำ
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 15:46
40 เด็กชาย วีรเมธชัย ชินโสด
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 15:34
41 เด็กชาย กิตติพัศ วรรณา
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 15:12
42 เด็กชาย ปัญจพล มณีรัตน์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 14:49
43 เด็กหญิง พิลาศลักษณ์ คนงาม
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 14:47
44 เด็กชาย พลวรรธน์ จันทร์แดง
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
13/03/2566 14:24
45 เด็กหญิง รัญชิดา ม่วงอุมิงค์
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 14:01
46 เด็กชาย จิตต์บุญ ปิ่นชูทอง
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 13:31
47 นางสาว วริศรา เนื้อนิ่ม
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
13/03/2566 13:28
48 นาย พิทเมษฆ์ ดวงเนตร
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทั่วไป
13/03/2566 13:27
49 นางสาว ชญานัญ อยู่ดี
ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
13/03/2566 13:25
50 เด็กหญิง พัณณิตา เผือกผุด
ประเภททั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
13/03/2566 13:10

แสดง 1 - 50 จาก 869 รายการ