• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          การเตรียมการก่อตั้งโรงเรียน โดยนายโกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ได้มอบหมาย นายกว้าง รอบคอบ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ดำเนินการประสานการ ก่อตั้งและได้ติดต่อ ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณหนองสามสาม ถนนศรีสมาน ติดทางเข้าสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยกรมชลประทานปากเกร็ด และ นายดิเรก ถึงฝั่ง นายอำเภอปากเกร็ด การถมที่ดิน ในบริเวณก่อสร้าง โดยนายล่ำ สุขใจ มีคหบดีประชาชน ร่วมบริจาคทรัพย์ในการดำเนินการ 9 ล้านบาท สมทบกับงบประมาณทางราชการใช้ชื่อ โรงเรียนตามที่ได้รับพระราชทานว่า "นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี"