• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน