• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 300 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/02/2566 08:28 ถึง 18/02/2566 16:30
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป, คณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป, ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป