• สอาดเผดิมวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
สอาดเผดิมวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

โทรศัพท์ 077–511014 ต่อ 108 หรือ 089-142-1290 | E-Mail: saard@saard.ac.th