• โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"