• โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"