• โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 4 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิง ปัณฑณาลีย์ บัวทอง
ประเภททั่วไป
13/03/2567 15:57
2 เด็กชาย ธนารักษณ์ แล่งสนาม
ประเภททั่วไป ทั่วไป
13/03/2567 08:56
3 เด็กหญิง ธัญชนก ลาไป
ประเภททั่วไป
11/03/2567 22:00
4 เด็กชาย พิพัฒธนชัย จตุรงค์
ประเภททั่วไป
09/03/2567 10:03

แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ