• ฝวาหมินกงลิ
สถานะออฟไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

     โรงเรียนฝวาหมินกงลิ  ตั้งอยู่เลขที่  97   ถนนประชาอุทิศ   ตำบลท่าตะเภา        อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   บนเนื้อที่  3  ไร่  70  ตารางวา  จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2490                              เปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่  6 พฤษภาคม 2490  ผู้ดำเนินการคือ นายกนกพร  เบญจโศภิษฐ์ และนายจำเริญ  วิรัชศิลป์ โดยมีสมาคมพ่อค้าคนจีน  ตั้งเป็นสมาคมคนจีนเมืองชุมพร และให้การสนับสนุนมาตลอด และตั้งชื่อว่า โรงเรียนฝวาหมินกงลิ จนถึงปัจจุบันพื้นที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นของนายโง้ว  ต่อมานายโง้ว  ได้ถึงแก่กรรมได้ มอบอำนาจให้สมาคมคนจีนที่ตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่า การบริหารงานภายในโรงเรียนฝวาหมินกงลิ  สมัยก่อนคนจีนเป็นผู้บริหารทั้งหมด  ต่อมาได้มอบให้ครูไทยเป็นผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน ผู้บริหารชุดแรกคือ นายกนกพร เบญจโศภิษฐ์ เป็นเจ้าของและครูใหญ่  

นายจำเริญ   วิรัชศิลป์  เป็นผู้จัดการ   เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

          พ.ศ.  2490   ได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนภาษาจีนกลาง  เวลาพิเศษ   (กลางคืน) 

          พ.ศ.  2493   เปลี่ยนแปลงเจ้าของจากนายกนกพร  เบญจโศภิษฐ์   เป็นนายเอ็กกุ่ยแซ่โค้ว

          พ.ศ.  2521   ได้ขออนุญาตเปิดชั้นเรียนทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6วันที่  16  พฤษภาคม  2533   คณะกรรมการแต่งตั้ง  นางสาวงามตา   สุวรรณนิตย์  เป็นผู้จัดการ  เนื่องจากคนเก่า ลาออก

          พ.ศ.  2536 - 2537   คณะกรรมการโรงเรียนได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่   และหอประชุมใหญ่   โดยประธานการดำเนินการ คือ  นายสมบัติ   ลิมสถายุรัตน์  ซึ่งได้รับเงินบริจาคและสนับสนุนจาก       พ่อค้าคนจีนในตลาดชุมพรและต่างจังหวัดประมาณเกือบ 10  ล้านบาท

          พ.ศ.  2537  นายสมบัติ  ลิมสถายุรัตน์ ได้ลาออกจากประธาน และได้แต่งตั้ง นายชัย  อัครานิช

เป็นผู้จัดการ   มีนายอนัน  เตียวสกุลเป็นผู้รับใบอนุญาต 

          พ.ศ.  2543 นายอนัน  เตียวสกุล ลาออก แต่งตั้ง นายไพสิษฎ์ลิมสถายุรัตน์  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางสาววิไลวรรณ   เกิดชาตรี  เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.  2545 นางสาววิไลวรรณ   เกิดชาตรี  ลาออก จากครูใหญ่  แต่งตั้ง นางมยุรีย์   ทิพย์ญาณ   เป็นผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน

          พ.ศ.  2560  นายไพสิษฎ์     ลิมสถายุรัตน์  ถึงแก่กรรม  แต่งตั้ง นายอรรถสิทธิ์  ลิมสถายุรัตน์  เป็นผู้รับใบอนุญาต  จนถึงปัจจุบัน