• โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ