• โรงเรียนธัญบุรี
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนพิเศษ English Program รอบเพิ่มเติม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 21 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 13/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนพิเศษความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Intensive Program) รอบเพิ่มเติม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 9 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 13/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Math-Eng Intensive Program) รอบเพิ่มเติม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 20 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 13/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Sci-Tech) รอบเพิ่มเติม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 16 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 13/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: นักเรียนความสามารถพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 20 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 12/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 8 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 22 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 23 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 47 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 23 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 16 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:04

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 12 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 09:36 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 25 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30