• โรงเรียนธัญบุรี
สถานะออฟไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

      โรงเรียนธัญบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี- สระบุรี) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2493  เริ่มดำเนินการติดต่อขอที่ดินโดยนายอยู่ ทิพย์คงคา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491  อาคารหลังแรกของโรงเรียนธัญบุรี (ป.ท.7.) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 บนที่ดินของนางทองพูล นายตันซิว เม้งหวั่งหลี  บริจาคที่ดินให้  5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา

 สร้างเสร็จเปิดสอนเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2493 ในบริเวณที่ติดกับโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  โดยเขียนชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนธัญญบุรี  ตามการเขียนคำว่าธัญญบุรีในสมัยนั้น และใช้ตัวอักษรย่อว่า ป.ท.7. มีนักเรียน 1 ห้อง  ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2493  ทางจังหวัด  ได้ส่ง ส.ต.วีระจิตต์ เลี้ยงตน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก คนต่อมาก็คือนายประมุข แก้วบุญมี,นายสำราญ วงษ์ทองคำ, นายทองหล่อ จุลสุคนธ์, นายเสนอ อนุโรจน์ และ นายสิน บุญเกตุ  เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย

         ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก ม.ร.ว. รสลิน คัดคณางค์  บริเวณ    ริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 20 จำนวน 16 ไร่ และจากบริเวณด้านใต้ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ รวมทั้งสิ้น 21  ไร่ 69 ตารางวา หรือ 33,876 ตารางเมตร จึงได้ทำการก่อสร้างโรงเรียนธัญบุรีแห่งใหม่และย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2511

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2510  มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเขียนชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัดต่าง ๆ  ให้เขียนชื่อ อำเภอธัญบุรี  มี ญ. ตัวเดียว โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนการเขียนจาก โรงเรียนธัญญบุรี เป็น โรงเรียนธัญบุรี เช่นในปัจจุบัน และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง อักษรย่อ ที่ใช้ปักบนเสื้อนักเรียน ซึ่งเดิมใช้ชื่อย่อ จังหวัดปทุมธานี ตามด้วยตัวเลข ที่ก่อตั้ง จึงได้เปลี่ยนจาก ป.ท.7 เป็น ธ.บ. ซึ่งในขณะนั้นประชาชนในท้องที่เกิดความสับสนจากชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน 2 แห่ง

        ซึ่งอาจมาจากการเรียกท้องที่โดยบริเวณโรงเรียนธัญบุรีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์ เรียกว่า  รังสิต และโรงเรียนรังสิต (ปัจจุบันคือรงเรียนธัญรัตน์) ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต ซึ่งใกล้กับที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ทำให้คนที่จะไปติดต่อกับโรงเรียนธัญบุรีจะไปที่อำเภอและต้องกลับมาที่ตำบลประชาธิปัตย์ ต่างกันที่โรงเรียนธัญบุรีเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แต่โรงเรียนรังสิตเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ในเวลานั้น)

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2546 มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ยุบกรมสามัญศึกษา โรงเรียนจึงเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546