• โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒  โทรศัพท์ 077-200198
นางกรรณิกา   คุ้มไพรี หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ  โทรศัพท์ 089-2052666
นายพฤกษา   อุยสุย ผู้ดูแลระบบ โทรศัพท์ 089-6568436