• โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สถานะออฟไลน์
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"

ยังไม่เปิดใช้งานรายชื่อผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดใช้งานในฟังก์ชั่นนี้