• โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ประเภทนักเรียนทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 7 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 252 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2565 08:30 ถึง 13/03/2565 16:30