• โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.แมนชัย 0873749145 , อ.เนตรชนก 0810536598

 เพจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล