สมัครทดลองใช้ระบบ (เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น)
1. ข้อมูลสถานศึกษา
2. จำนวนนักเรียน
(อ้างอิงจาก www.obec.go.th)

3. ข้อมูลผู้ประสานงาน