• โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

ขณะนี้ระบบ "ปิดรับสมัครแล้ว"