• โรงเรียนภูหลวงวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนภูหลวงวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานธุรการ  042039965 

งานวิชาการ 

        ครูชัชวาล วังภูมิใหญ่  0862313540 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

         ครูเพ็ญประภา สาริภา 0857408823 หัวหน้างานรับนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี  0801840872