• โรงเรียนพิชัย

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพิชัย

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"