• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 3 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: บริหารธุรกิจ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: อักษรศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: อักษรศาสตร์ เน้นภาษาจีน เน้นภาษาญี่ปุ่น เน้นภาษาเกาหลี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลปกรรมศาสตร์ การกีฬา และอาชีพ (เลือก เน้นนันทนาการ และกีฬา : ทัศนศิลป์ : ดนตรี : คหกรรม : อุตสาหกรรม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/03/2567 00:01 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 3 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:05 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา บริหารธุรกิจ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา อักษรศาสตร์เน้นภาษาอังกฤษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา อักษรศาสตร์เน้นภาษาจีน เน้นภาษาญี่ปุ่น เน้นภาษาเกาหลี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: ยืนยันสิทธิ์โควตา ศิลปกรรมศาสตร์ การกีฬา และอาชีพ (เลือก เน้นนันทนาการ และกีฬา : ทัศนศิลป์ : ดนตรี : คหกรรม : อุตสาหกรรม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 3 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา บริหารธุรกิจ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา อักษรศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา อักษรศาสตร์ เน้นภาษาจีน เน้นภาษาญี่ปุ่น เน้นภาษาเกาหลี
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทโควตา
แผนการเรียน: เปลี่ยนแผนยืนยันสิทธิ์โควตา ศิลปกรรมศาสตร์ การกีฬา และอาชีพ (เลือก เน้นนันทนาการ และกีฬา : ทัศนศิลป์ : ดนตรี : คหกรรม : อุตสาหกรรม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 01/03/2567 00:01 ถึง 07/03/2567 16:00